Lanaquarelle

300 g/m² · 640 g/m² · 100% cotton rag · 冷压--粗糙--热压

这是该系列皇冠上的宝石。我们最重要的造纸商以传统方式生产这种无酸,100%全棉的水彩纸,严格采用传统技术。用圆网工艺生产,明胶粘合,让该水彩纸的每一个使用瞬间都无比愉悦。

绘画技术: 水彩,水墨,水粉,丙烯,油墨。四面封胶。

available as:

Blocks, cold pressed, 300 gsm

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

18 x 26 cm

20 sheets

natural white

15023484

300 克

23 x 31 cm

20 sheets

natural white

15023350

300 克

26 x 36 cm

20 sheets

natural white

15023351

300 克

31 x 41 cm

20 sheets

natural white

15023352

300 克

36 x 51 cm

20 sheets

natural white

15023353

300 克

46 x 61 cm

20 sheets

natural white

15023355

Sheets, cold pressed, 300 gsm

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

56 x 76 cm

5 sheets

natural white

15023380

Sheets, cold pressed, 640 g/m²

尺寸

产品

颜色

产品编号

640 克

56 x 76 cm

5 sheets

natural white

15023381

640 克

104 x 152 cm

5 sheets

natural white

15023382

Blocks, rough, 300 gsm

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

18 x 16 cm

20 sheets

natural white

15023485

300 克

23 x 31 cm

20 sheets

natural white

15023357

300 克

26 x 36 cm

20 sheets

natural white

15023358

300 克

31 x 41 cm

20 sheets

natural white

15023359

300 克

36 x 51 cm

20 sheets

natural white

15023360

300 克

46 x 61 cm

20 sheets

natural white

15023361

Sheets, rough, 300 gsm

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

56 x 76 cm

5 sheets

natural white

15023390

Sheets, rough, 640 gsm

尺寸

产品

颜色

产品编号

640 克

56 x 76 cm

5 sheets

natural white

15023391

Blocks, hot pressed, 300 gsm

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

18 x 26 cm

20 sheets

natural white

15023486

300 克

23 x 31 cm

20 sheets

natural white

15023363

300 克

26 x 36 cm

20 sheets

natural white

15023364

300 克

31 x 41 cm

20 sheets

natural white

15023365

300 克

36 x 51 cm

20 sheets

natural white

15023366

300 克

46 x 61 cm

20 sheets

natural white

15023367

Sheets, hot pressed, 300 gsm

尺寸

产品

颜色

产品编号

300 克

56 x 76 cm

5 sheets

natural white

15023400

Sheets, hot pressed, 640 gsm

尺寸

产品

颜色

产品编号

640 克

56 x 76 cm

5 sheets

natural white

15023401

640 克

104 x 152

5 sheets

natural white

15023402相关产品